Entrevista en El Periòdic d’Andorra

publicado en: General | 0

L’ENTREVISTA DE LA CONTRA

Per Estefania Gracia

Organitza un taller sobre el programa Scrivener que vol mostrar com funciona l’eina i estalviar temps als usuaris

Ricard de la Casa és professor però tre­balla sempre en el món del comerç. Ha donat classes de fotografia, de sub­marinisme i des de fa uns anys d’es­criptura creativa. «Els meus projectes són tots literaris, fins ara havia publi­cat sempre dintre del gènere de cièn­cia-ficció a diversos països, ara mateix les meves metes són publicar novel·les de ficció localitzats en el nostre món actual».

Entrevista Ricard

–Com sorgeix la idea de fer el taller?

–Va sorgir de manera natural. A finals de l’any passat em van proposar de fer-lo en saber que jo utilitzava habitu­alment el programa Scrivener. Com que habitualment faig tallers d’es­criptura creativa, els meus alumnes han sentit parlar d’ell i són ells els que millor poden aprofitar els seus avan­tatges.

–Per aquell qui no ho conegui, què és Scrivener?

–És un programa per organitzar els escrits que incorpora, a més, un edi­tor per escriure. Una poderosa eina que fa totes les tasques que un escrip­tor necessita: escriure, documentar-se, prendre notes, guardar i compa­rar entre arxius actualitzats per veure que has canviat. Organitzar escenes i capítols, enllaçar a pàgines externes, guardar imatges, revisar, corregir, crear fitxes de personatges, afegir eti­quetes i metadades, exportar a altres formats incloent, a més dels clàssics, els electrònics com PDF, ePub o Mo­bi i fins i tot oferint-nos noms de per­sonatges quan no volem pensar gaire.

El més important: no cal sortir d’ell, tot està dintre d’un sol projecte i està molt ben organitzat per tal de no perdre’s dintre ni perdre cap engru­na d’informació. Per tant, si volem es­tablir una comparació, podríem dir que és el Photoshop del món de l’es­criptura.

–A qui va dirigit el programa?

–A tots aquells que els hi agrada es­criure: novel·listes, articulistes… però també tots aquells que tenen relació amb escriure: periodistes, bloguers, academicistes, etc.

–En què els pot ajudar?

–Les paraules clau són: Organització i productivitat. La segona esdevé fona­mental i ens arriba de tenir una bona organització en els nostres projectes. Assolir l’èxit en les nostres metes dià­ries fa que ens submergim en el que fem amb més il·lusió. Escriurem més perquè perdrem menys temps i amb més qualitat perquè ens centrarem en el que realment és important: es­criure. Sense ell, la meva nova novel·la, Caminant sobre vidres, d’unes 400 pàgines hauria estat molt més feixu­ga d’escriure, hagués tardat molt més temps i del que estic segur és que grà­cies a ell, la novel·la és molt millor.

–Quin és l’objectiu de la iniciativa?

–En el moment d’aprendre com fun­ciona un programa sempre tens por del temps que has d’invertir a conèi­xer-lo mínimament per treure profit. L’objectiu és fer perdre aquesta por i que aquell mateix dia comencis a uti­litzar-lo amb plenes garanties. És un taller d’iniciació, de donar les claus més importants per poder treballar amb ell.

Al sortir sabràs utilitzar les prin­cipals eines i no et farà por comen­çar a treballar amb ell. És important saber que si necessites una funció, segurament Scrivener la fa, a les ho­res només perdràs uns minuts a tro­bar com es fa allò i seguir creant.

–Com definiria el taller?

–Si tens ganes d’escriure o de ser més productiu, aquest taller és la porta d’entrada.

–Quina opinió recull dels tallers un cop finalitzats?

–A l’anterior, els assistents van sortir molt satisfets. Molta gent que no va poder venir perquè el dissabte no era un bon dia per aquesta activitat, em van demanar de poder-lo repetir. De fet, conec alguns que vindran que ja van assistir al primer per tal de refres­car coneixements.

–Quin creu que és l’aspecte més im­portant del taller?

–Un llenguatge planer i molt visual, gràcies al fet que tot ho fem davant d’una pantalla gran que permet se­guir la demostració pas a pas.

–Què ha de fer la gent que es vulgui apuntar al taller?

–Com és gratuït, només m’han d’envi­ar un correu a: rdelacasa@gmail.com.

–Té previst realitzar altres tallers?

–Al gener començo un taller d’inicia­ció sobre escriptura creativa d’una du­rada de 12 setmanes (de gener a març) i a continuació en faré un segon de nivell avançat de 8 setmanes (abril i maig). Tots els interessats poden po­sar-se en contacte amb mi per correu electrònic, com més aviat millor do­nat que les places són limitades. El mi­llor és visitar el meu bloc: taller.de­lacasa.net per informar-se en detall, estar al dia de les activitats i llegir arti­cles sobre escriptura.

 

© Estefania Gracia. Publicat a El Periòdic d’Andorra del dimarts dia 10 de novembre de 2015.

 

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.